Tüzük

Vakfın Amaçları ve Görevleri

19 Kasım 2010 tarihinde Bonn’da kuruluşunu gerçekleştiren Vakfın tüzüğünde amaçları ve görevleri şöyle belirlenmiştir:

Tüzük

Dersim Avrupa Akademik Değişim Vakfı

Dersimstiftung für akademischen Austausch in Europa

Giriş

Dünyada global eksenli ekonomik, sosyal ve kültürel değişimler, toplumların giderek değişen demografik yapısı ve bunlara bağlı olarak yoğunlaşan göç hareketleri, hem yerel hem de uluslararası alanda bu konuların bilimsel yönden araştırılmasına önemli ivme kazandırmıştır.

Bu durum, uluslararası düzeyde üniversiteler ve yüksek okullar arasında akademik ve bilimsel bilgi alış verişinin giderek daha yoğunlaşmasını getirmekte ve ortak çalışmaları da gerekli kılmaktadır.

Dersim Avrupa Akademik Değişim Vakfı kültürlerarası eğitim, halklararası uyum ve Avrupa‘da yaşayan Dersimli ve Türkiyeli göçmenlerin toplumsal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak, uyum politikaları ve akademik dayanışma gibi önemli konuları bilimsel temeller doğrultusunda araştırmak ve bu yönde yapılan çalışmalara destek vermek üzere önemli bir görev üstlenmiştir.

Almanyanın Kuzey Ren Westfalya eyaletinde kurulan ve merkezi Bonn da olan Dersim Avrupa Akdemik Değişim Vakfı, sadece yerel değil aynı zamanda ulusal ve uluslararası alanlarda her türlü akademik bilgi alışverişini saglamayı ve ortak bilimsel araştırmalar yapmayı, bu doğrultuda yapılacak çalışmalara destek vermeyi ve buna yönelik kurumsal yapılar oluşturmayı amaçlamaktadır.

Vakıf başta Tunceli olmak üzere Avrupa ve Türkiye‘deki üniversiteler, diğer yüksek okullar ve ilgili bilim enstütüleri arasında yapılacak bilimsel ve akademik çalışmalar, öğrenci ve akademik personel değiş tokuşunu sağlama ve destekleme amacındadır.

§ 1

Vakfın Adı, Merkezi ve Hukuksal Çalışma Şekli

1) Vakfın ismi „Dersimstiftung für akdemischen Austausch in Europa“ (Dersim Avrupa Akdemik Değişim Vakfı) dır. Merkezi Bonn da dır.

2) Kuzey Ren Westfalya eyaletinde geçerli olan Vakıflar Kanununa göre kurulmuştur.

Vakıf kendi kedine karar alan ve uygulayan yasal statüye sahiptir.

§ 2

Vakfın Amaçları ve Görevleri

(1) Vakıflar Kanununun esas aldığı herhangi bir kişisel kazanç sağlamama maddesine göre faaliyet sürdüren vakıf toplumsal dayanışmayı arttırıcı, eğitim ve öğretimi destekleyici ve kültürlerarası dayanışmayı teşvik edici çalışmalar yapar ve bu doğrultuda yapılan toplumsal ve bilimsel çalışmaları destekler.

(2) Vakıf göç ve farklı kültürlerin barış içinde birlikte yaşamalarını destekleyen ve teşvik eden projelerin yanısıra diğer disiplin alanlarında yapılacak bilimsel çalışmaları, akademik personel ve öğrenci değiş tokuşunu gerçekleştirir ve destekler.

(3) Bu amaç doğrultusunda vakfın görevleri şöyle belirlenmiştir:

a) Üniversite öğrencileri ve genç bilim insanlarına yapacakları bilimsel çalışmalarda maddi ve manevi desteğin sağlanması;

b) Seminerler, sempozyumlar, konferans ve kongreler gibi etkinliklerle eğitim projeleri ve bilimsel araştırılmaların yapılması ve desteklenmesi,

c) Bilimsel ve akademik kurumların oluşturulması

d) Kamu yararına çalışan kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte bu çerçevede ortak projelerin üretilmesi ve desteklenmesi

e) Vakfın tüm çalışmaların kamuya tanıtılmasını sağlayacak basın yayın ve medya kurumlarının oluşturulması

(4) Vakıf sahip olduğu iletişim ağlarını kullanarak Ren Westfalya eyaleti, Türkiye ve Avrupa’da göç, kültür ve diğer disiplinlerarası alanlarda yapılan araştırmaları, kültürler ve dinler arasındaki diyaloğu geliştirmeyi amaçlayan çalışmaları destekler. Ayrıca üniversite ve diğer bilimsel kurumlarla akademik kadro, grup yada öğrenci değişimini gerçekleştirir. Bunun yanısıra vakıf Avrupa‘da ve NRW de yaşayan Dersimli ve Türkiyeli göçmenlerin toplumsal, kültürel ve siyasal hayata daha aktif olarak katılımını sağlayacak projeleri, farklı din, dil, kültür ve uluslardan birey ve halkların barış içerisinde ve birlikte yaşamalarını teşvik eden her türlü sivil toplum hareketini, projeyi ve kültürel faaliyetleri destekler.

(5) Vakıf kar amacı gütmeyen faaliyetlerde bulunur.

(6) Vakfın malvarlığı yalnızca vakfın tüzüğüne uygun şekilde harcanır. Vakıf kurucuları ve üyeleri vakıftan kar payı alamazlar. Bu durum, üyelerin vakıftan ayrılmaları ve vakfın kapatılması durumunda da geçerlidir.

(7) İdari harcamalarda hiç bir yönetici ve üyeye vakıf için yaptığı harcamalardan dolayı rayiç bedelin üzerinde ödeme yapılamaz. Gönüllü olarak vakıf icin calısan kişilere, çalışmalarına karşılık parasal ödeme yapılamaz.

§ 6

Vakfın Organları

1)Vakfın Organları:

a) Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Vakfın işlev ve çalışmalarından sorumludur.

b) Kurucular Kurulu

Kurucular vakfın kurucuları arasından kurucular toplantısında seçilir. Meclis üye sayısı onbir

kişidir. En az yılda

bir kez toplanır.

c) Danışma Kurulu

Danışma Kurulu Yönetim Kurulu tarafından

seçilir.

d) Bilim Kurulu

Bilim kurulu bilim dünyasından,üniversitelerden ve kamuoyunda tanınan şahsiyetlerden

oluşur. Bilim kurulu üyeleri

yönetim kurulu tarafından göreve çağrılır.

Not: Tüzüğün diğer maddeleri organların seçimi ve çalışma işlerliğini kapsamaktadır.

Vakıf kuruluşuna destek olmak isteyen ve ilgi duyanlar aşağıdaki telefon ve e.mail Adresinden Yürütme Kurulu üyesi Hıdır Eren Çelik arkadaşa ulaşabilirler.

e.mail: [email protected]
Tel.: 0049/228-338 339 0